SCHADE DOOR OVERHEIDSHSANDELEN

Het handelen van de overheid leidt niet zelden tot schade. Het kan daarbij gaan om onrechtmatige feitelijk handelingen of vernietigde besluiten maar ook om rechtmatige besluiten zoals een bestemmingsplan dat in stand blijft.

Voor de te volgen procedure bij het claimen van schadevergoeding zijn de aard en de hoogte van de schade van groot belang. Wilt u bijvoorbeeld schadevergoeding vanwege een vernietigd besluit, dan zult u zelf de hoogte van de schade moeten aantonen en wordt de vraag of u bij de civiele rechter of bestuursrechter moet procederen beantwoord aan de hand van de hoogte van de in te stellen vordering. Wilt u bijvoorbeeld schade gecompenseerd hebben vanwege nadelige planologische ontwikkelingen, dan rust op het overheidsorgaan in beginsel de plicht om in eerste instantie te laten uitzoeken hoe hoog de schade is en komt u uiteindelijk altijd bij de bestuursrechter terecht. Laat u daarom tijdig informeren over de mogelijkheden om schade vergoed te krijgen.

Graag help ik u bij al uw vragen over schade, bijvoorbeeld vragen over:

  • Schade door een tracébesluit of bestemmingsplanwijziging;

  • Schade door een ten onrechte niet verleende vergunning;

  • Schade door traag handelen door de overheid.